Provádíme revize plynových zařízení jako jsou:

 • Revize provozníGas Flame
 • Revize výchozí po dokončení rekonstrukce
 • Revize kotelen se spotřebiči nad 50 kW
 • Revize plynových rozvodů bytů
 • Revize plynových spotřebičů všech typů
 • Revize a tlakové zkoušky pro INNOGY a.s. Brno - které jsou součástí žádosti o vrácení plynoměru
 • Revize a tlakové zkoušky při žádosti o zhotovení nové plynové přípojky pro RD či nebytové prostory a to včetně projektové dokumentace

Zajišťujeme kompletní porevizní opravy včetně odstranění závad nalezených při revizích.

re

Každý provozovatel odběrního plynového zařízení je ze zákona povinen provádět pravidelné kontroly a revize. Většina plynových rozvodů je provedena rozebiratelnými (šroubovými) spoji. Tento způsob vyhovoval svítiplynu a není vhodný pro zemní plyn, jelikož u spojů dochází vlivem jeho působení k vysychání těsnícího materiálu. Proto doporučujeme provádění pravidelných revizí a kontrol plynového zařízení, popř.provedení jeho rekonstrukce.

Odpovědnost za škody způsobené provozem (požár, výbuch) nese ze zákona majitel objektu, případně jím pověřená osoba.

Intervaly kontrol plynových zařízení:

 • servisním technikem spotřebiče – 1 x za rok
 • kontroly plynových rozvodů – 1x za rok
 • revize plynových zařízení - 1 x za 3 roky
 • tlaková zkouška plynovodu - platnost max. 6 měsíců

Ceny prováděných prací se řeší individuálně.

Přibližný ceník revizí plynu :

Revize společných prostor

- provádí se od HUP až po uzávěry u plynoměrů které jsou umístěny na chodbách či v bytech

- cena je pouze orientační a pohybuje se od 3.600 Kč bez DPH, odvíjí se od množství plynoměrů a ostatního vedení v domě

 (v ceně je zahrnuto)

- výjezd a vyvěšení upozornění na dům s datumem a časem provedení revizní prohlídky, obvykle se vyvěšuje týden dopředu, pokud není sjednáno jinak

- dále pak výjezd revizního technika vč. prohlídky domu

- zhotovení revizní zprávy se všemi náležitostmi

- předání revizní zprávy spolu s fakturou zákazníkovi

 Revize bytu 

- provádí se na základě individuální objednávky majitele bytu

- do této revize je zahrnuta revize plynoměru, ostatního vedení v bytě až po uzávěry a připojení k jednotlivým spotřebičům včetně samotných spotřebičů

- cena této revize vychází na 2.850 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuta doprava a předání revizní zprávy)

 Revize bytových prostor  

- provádí se od prostupu potrubí do prostoru bytu, až po uzávěry u jednotlivých spotřebičů v bytě, včetně připojovacích hadic

- ceny těchto revizí se odvíjejí od množství vedení a počtu připojení k jednotlivým spotřebičům v bytech

- ve většině případů se provádí současně s revizí společných prostor domu 

- v případě klasického panelového bytu s jedním pl. spotřebičem je cena 480 Kč bez DPH (cena je pouze orientační a vztahuje se na objednávky nad 10 bytů)

 

- v případě větších bytů kde se kromě delšího plynového vedení a jednoho kuchyňského spotřebiče nachází také kotel nebo vafky, cena obvykle vychází na 680 Kč bez DPH (cena je pouze orientační a vztahuje se na objednávky nad 10 bytů)

Revize plynových spotřebičů

-  bývají obvykle součástí revize bytu nebo kotelen

- cena revize jednoho spotřebiče v závyslosti na náročnosti začíná na 190 Kč bez DPH (cena je pouze orientační a vztahuje se na objednávky nad 5 spotřebičů)

Revize + tlaková zkouška k žádosti o vrácení plynoměru

Cena revize 2.300 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuta doprava a předání revizní zprávy)

- Cena tlakové zkoušky 1.500 Kč bez DPH (pouze v případě že se provádí souběžně s revizí plynu, cena samostatné tlakové zkoušky včetně dopravného a zprávy vychází na 2.500 Kč bez DPH)

- při žádosti o novou přípojku plynu pro RD či nebytové prostory  je v prvé řadě nutné zajistit si situační nákres přesného umístění všech ostatních sítí, křížících místo budoucí přípojky plynu. Na základě těchto informací zajistí náš projektant vypracování projektové dokumentace která bude součástí vaší žádosti pro RWE a.s.  Cena těchto služeb se odvíjí od náročnosti celého projektu a řeší se vždy s investorem a to přímo na místě stavby.

upozornění