Při úpravě vody je nutno zohlednit požadavky výrobce kotle na kvalitu napájecí a přídavné vody. Pokud takové požadavky výrobce kotle nemá, platí požadavky normy ČSN 07 7401 „Voda a pára pro tepelná energetická zařízení".
Úprava napájecí a přídavné vody pro parní kotelnu spočívá podle kvality surové vody nejčastěji  v těchto třech stupních:

 • odstranění tvrdosti – změkčení vody na katexovém změkčovacím filtru
 • termické odplynění
 • chemická úprava vody, tj. dávkování chemikálií, jehož  účelem je další chemické odplynění,  alkalizace a úprava  pH vody.

Voda ošetřená inhibitory koroze je kapalina rizikové třídy č. 4 a podle evropské normy EN 1717 musí být oddělena od řádu pitné vody bezpečnou armaturou. Požadavkům normy vyhoví např.oddělovací člen -  potrubní oddělovač BA.
Technické údaje: viz kat. list potrubní oddělovač BA.

1. Změkčování vodyazd

V první řadě je normou požadována minimální zbytková tvrdost napájecí vody, které dosáhneme změkčením vody na  katexovém změkčovacím filtru. Na změkčování přídavné vody v parní kotelně se doporučuje zařadit automatické změkčovací filtry duplexní  AZD, které zajistí nepřetržitou dodávku změkčené vody. Zařízení je tvořena dvěma nádobami změkčovače, ovládací ventil zahájí a provede regeneraci změkčovací pryskyřice ve vyčerpané nádobě automaticky, vždy po protečení nastaveného množství vody, a mezitím zajišťuje dodávku upravené vody z druhé nádoby.
Pro instalaci změkčovacího filtru je zapotřebí:

 • přívod vody G1", přetlak 3-6 bar, maximální teplota 40°C
 • odpad do kanalizace, hltnost cca 1 m3 / hod.
 • elektrická instalace 230 V / 50 Hz,  příkon zařízení je 5W.

Podmínkou správného provozu  je zvolit dostatečnou  velikost změkčovače. Tabulka udává množství vody v m3, kterou jednotlivé typy automatických změkčovačů AZDxx upraví mezi dvěma regeneracemi při různé tvrdosti vody.  Toto množství by mělo pokrýt  dobu potřebnou pro rozpuštění příslušného množství regenerační soli.

Tvrdost vody (mmol/l) AZD150 AZD160 AZD200 AZD210 AZD220 AZD250 AZD260 AZD300 AZD350 AZD360
2 3,8 5,3 7 8,7 10,5 14 17,5 19 26 28
2,5 3 4,2 5,6 7 8,4 11,2 14 15,2 20,8 22,4
3 2,5 3,5 4,6 5,8 7 9,3 11,6 12,6 17,3 18,6
3,5 2,2 3 4 5 6 8 10 10,8 14,8 16
4 1,9 2,6 3,5 4.3 5,2 7 8,7 9,5 13 14

Technické údaje automatických duplexních změkčovačů: katalogový list AZD
 
Základem napájecí vody parního kotle je vratný kondenzát, přídavná voda má sloužit jen k doplňování ztrát. K zajištění bezpečnosti provozu je výhodné také veškerý vracený kondenzát změkčovat katexovým změkčovačem s předřazeným pískovým filtrem. Teplota kondenzátu vyžaduje, aby tyto filtry byly vyrobeny z oceli - můžeme je nabídnout na základě konkrétního zadání.

2. Dávkování chemikálií

Voda pro napájení má být termicky odplyňována a dále upravována přísadami chemikálií - inhibitorů, které zajistí další chemické odplynění a antiinkrustační a anitikorozivní hodnoty napájecí vody.

Chemické odplynění
Pokud není parní  kotelna vybavena napájecí nádrží s termickým odplyňovačem, je třeba přistoupit k chemickému odplynění napájecí vody dávkováním dezoxygenačního prostředku, např. inhibitoru  APT 80358, stabilizovaného roztoku na bázi siřičitanu sodného, který nepodléhá znehodnocování stáním v zásobní nádobě.

Alkalizace vodyalkalizace vody

Norma předepisuje úpravu pH a alkalizaci vody, aby byl materiál kotle chráněn před korozí. Doporučujeme použití komplexního tekutého inhibitoru  APT80356  na bázi fosforečnanů a dispergantů.  Korekční chemikálie se dávkují  do odplyněné napájecí vody nebo přímo do kotle, nikdy ne před termický odplyňovák.

Pro lepší regulaci chemických parametrů napájecí a kotelní vody se každý z reagentů  dávkuje samostatně, automaticky pomocí elektromagnetických dávkovacích čerpadel HC997, která mohou pracovat ve dvou režimech:

 • kontinuálně  - dávkovací čerpadla se budou spouštět zároveň s podávacím čerpadlem napájecí vody
 • proporcionálně – dávkovací frekvence čerpadla je řízena externím signálem z MaR nebo impulsem od vodoměru instalovaným v potrubí přídavné  vody. Dávkovací čerpadlo je vybaveno násobícím a dělícím modem impulsů, což umožňuje široké možnosti nastavení dávkovaného množství, přesně podle potřeb příslušného provozu.

Technické údaje:
viz katalogový list HC997 dávkovací čerpadla
viz katalogový list HC997-xx proporcionální dávkovací čerpadlo

Pro usnadnění montáže nabízíme pro proporcionální dávkování chemikálií dávkovací bloky DB, kde v rámu svařeném z ocelových profilů jsou instalovány a funkčně propojeny impulsní vodoměr, dávkovací čerpadlo, vstřikovací kus dávkovacího čerpadla a zásobní nádrž na chemikálie. Montážní firma se pouze připojí na vstupní a výstupní šroubení. Dávkovací bloky nabízíme také ve variantě duplexní dávkovací bloky DBD, kde jeden impulzní vodoměr řídí dávkovací frekvenci dvou v rámu nainstalovaných dávkovacích čerpadel.

Technické údaje:
viz katalogový list dávkovacích bloků DB
viz katalogový list duplexních dávkovacích bloků DBD.

Je povinností provozovatele zajistit průběžnou kontrolu kvality napájecí a kotelní vody a udržování jejich předepsaných chemických vlastností správným dávkováním korekčních chemikálií.
Za tímto účelem nabízíme provádění pravidelných kontrol chemického režimu energetických vod.
V rámci  chemického servisu nabízíme provést:

 • ochrana kotle a připojené soustavy proti úsadám a korozím nastavením chemického režimu na antiinkrustační a antikorozivní hodnoty kotelní vody 
 • provedení kontroly úpravny vody, seřízení ovládacího ventilu změkčovače a dávkovacích čerpadel
 • odběr vzorků oběhové vody a jejich analytické vyhodnocení
 • vyhodnocení výsledků včetně návrhu nápravných opatření
 • zajištění odběru veškerých prázdných nádob od chemikálií
 • při poskytnutí chemické kontroly a servisu je doprava chemie po ČR zdarma

Automatická úpravna vodyAUV 150 D

Alternativně je možno na kotelně, která není vybavena termickým odplyňovačem,  zařadit na úpravu napájecí a přídavné vody automatickou blokovou úpravnu AUV 150 D nebo větší (AUVxxxD dodáváme v 6ti velikostech, ve dvou provedeních – v provedení G3/4" pro průtok do 2,5 m3/h  nebo G1" pro průtok do 3,5 m3/h). 
V rámu svařeném z uzavřených ocelových profilů jsou instalovány hlavní technologické prvky - duplexní automatický změkčovač, dávkovací  čerpadlo na  směsný inhibitor řízené impulsním vodoměrem od průtoku vody, filtr mechanických nečistot – spolu s dalšími armaturami potřebnými k zajištění  dodávky kvalitně upravené vody.
Na základě objednávky může být automatická bloková úpravna AUVxxxD dále vybavena:

 • elektromagnetickým ventilem pro možnost automatického doplňování vody do systému při poklesu tlaku v systému nebo hladiny v zásobní nádrži (typ AUV xxD/EM)
 • potrubním oddělovačem pro bezpečné oddělení vody kontaminované inhibitory koroze od řádu pitné vody (typ AUVxxD/BA).
 • potrubním oddělovačem i elektromagnetickým ventilem (typ AUVxxD/BA/EM).

Technické údaje: viz kat. list AUV xx D automatické úpravny vody.

Nabídka úpravny vody pro kotelny o větším výkonu se odvíjí od typu kotlů a požadavků jejich výrobce na chemické vlastnosti napájecí vody a od kvality vstupní vody. V případě zájmu vypracujeme po zadání vstupních parametrů zdarma nabídku.